top of page
facebook_1598533745619_67047364833851471

MERHBA

Fis-sit ufficjali

tat-terramaxka

It- Terramaxka hija instrument musikali antik li kien veru popolari fil-gzejjer Maltin fl-ahhar tas-dsatax il-Epoka. It-Terramaxka, kienet tifforma parti integrali mil festi tradizzjonali, fil-karnival u kif wkol fil-hajja ta kuljum gewwa l-Gzejjer Maltin. Dan il forma ta divertiment kien veru mahbub u popolari peress li qas biss kienu jezistu radjijiet.

It-Terramaxka tieghi tmur lura ghaz-zminijiet ta "1929" u jiena innifsi irestawrajt din it-terramaxka biex tkun tista tintuza fil publiku bhall ma kienet tigi uzata fil-passat min-missirijietna. Jiena qieghed nofri servizzi ghal- attivitajiet u funzjonijiet specjalement lit-turisti bhala parti mil-Kultura Maltija.

QED Torganizza xi attivita?

Jekk inti qieghed tfittex dik il-haga specjali li taghmel l-okkazjoni tieghek wahda memorabli, bhal nghidu ahna Tieg, Maghmudija jew xi party, m' hemm xejn ahjar hlief li tikkuntattjani biex flimkien norganizzaw celebrazzjoni unika.

bottom of page